EN | NL | FR


Milieudeskundigen en ingenieurs in België — wanneer en waar u ons maar nodig heeft.

OVER ONS

Met een internationale geschiedenis van 40 jaar is EFI Global sinds 2021 actief als een nationaal expert op het gebied van bodemsanering op de Belgische markt. Door de activiteiten van de voormalige organisaties Abesim en Artemis Milieu te integreren onder de EFI Global-merknaam, heeft het gecombineerde team in België meer dan 23 jaar ervaring op nationaal niveau en is het goed gevestigd in de wereld van bodemsanering en onderzoek. 

EFI Global in België biedt ook ondersteuning bij technische bouwkwesties. Ons team van geotechnische en bouwexperts levert een scala aan diensten aan klanten en aannemers - van sloopplannen en grondwaterbemalingsstudies voor gebouwen tot het onderzoeken van de grond die zal worden ontgraven. 

Investeringen in ons expertenteam hebben ons in staat gesteld om nog grotere ondersteuning te bieden aan onze klanten bij het aanpakken van hun zakelijke uitdagingen.

Onze bekwame collega's zijn verspreid over heel België, waarbij EFI Global de nodige erkenningen heeft in Wallonië, Vlaanderen en Brussel.

We streven ernaar praktische, kwalitatieve en professionele oplossingen te bieden. We zijn een jong team van hooggekwalificeerde deskundigen - biologen, biochemici, chemici, geologen, geografen, hydrologen, natuurkundigen, bio-ingenieurs en burgerlijk ingenieurs - en kunnen bemonsteringen, metingen, beoordelingen en rapportage intern uitvoeren. Dit stelt klanten in staat om te genieten van één enkel aanspreekpunt en duidelijke oplossingen voor complexe vraagstukken.

Bij EFI Global zijn onze getalenteerde collega's ons belangrijkste kapitaal. Hun expertise stelt ons in staat pragmatische, kosteneffectieve oplossingen te bieden die volledig voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Css gallery

OPLOSSINGEN

Met een wereldwijde reikwijdte en lokale expertise levert EFI Global eersteklas ingenieursdiensten, milieutechnisch advies met betrekking tot bodem, en geotechnisch en bouwexpertise in heel België.

Leer hier meer over onze gespecialiseerde oplossingen.

MILIEU

Onze complete lijn van adviesdiensten op het gebied van milieu en bodem is ontworpen om eigenaars, beheerders, ontwikkelaars en verzekeringsprofessionals te helpen de huidige milieuregelgeving na te leven, risico's te minimaliseren en bedrijfsdoelstellingen te optimaliseren.

De multidisciplinaire professionals van EFI Global zijn gespecialiseerd in milieunaleving, beheer van gevaarlijke materialen en gezondheid en veiligheid op de werkplek. Onze erkende experts over de hele wereld omvatten professionele ingenieurs, gecertificeerde veiligheidsprofessionals, professionele geologen, vergunde asbestconsulenten, milieuwetenschappers, specialisten in milieuvergunningen en meer…

Due diligence-diensten
Milieubeoordelingen zijn gericht op het identificeren van potentiële milieuproblemen, het bepalen van de kosten voor het aanpakken van deze problemen en het bepalen van het potentieel voor milieuaansprakelijkheid op basis van een beoordeling van de geschiedenis van het onroerend goed, beschikbare databases met regelgeving en visuele waarnemingen. Omdat belangrijke bedrijfs- en risicomanagementbeslissingen gebaseerd zijn op de gegenereerde gegevens, vereisen ze uiterste zorgvuldigheid en toewijding bij de uitvoering ervan. De deskundigen van EFI Global beschikken over de lokale kennis en expertise die nodig is om haalbare projectoplossingen te bieden - van begin tot einde - voor financiële instellingen, vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeheerders, advocaten, vastgoedbeleggingsfondsen,.... We bieden klanten het voordeel van diepgaande kennis van het onroerend goed, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de aankoop, het beheer of de financiering van activa.

Schadegevallen
Wanneer er een milieuramp plaatsvindt - zoals een ongeval met een brandstoftanker, een ontspoorde trein, een vliegtuigcrash of een lekkende container - is snelle interventie noodzakelijk om te voorkomen dat verontreinigende stoffen zich verspreiden of in de grond sijpelen. Vroege verzameling van technische informatie is ook cruciaal voor het bepalen van de aansprakelijkheid voor het incident. Daarom bezoeken onze veldtechniekers en ingenieurs onmiddellijk de plaats van het incident om bodem- en watermonsters en andere gegevenspunten te verzamelen, zodat ze de situatie in kaart kunnen brengen.

EFI Global beschikt over de expertise en middelen om deze kritieke activiteiten snel en effectief uit te voeren, evenals de begeleiding die nodig is voor volledige verwijdering en/of beheersing van milieubedreigingen.


Second opinion en ondersteuning
De senior experts in bodemverontreiniging van EFI Global bieden ondersteuning als gespecialiseerde second opinion. Ze leveren een onafhankelijke beoordeling van de mate van verontreiniging, potentiële risico's voor menselijke gezondheid en het milieu, en de meest geschikte saneringsstrategieën.

Onze experts staan klaar om cliënten te helpen bij het verduidelijken van complexe concepten, het presenteren van wetenschappelijk bewijs, het evalueren van gegevens, en het begrijpen van de praktische en economische implicaties van bepaalde acties of gebeurtenissen.


Bodemsaneringsprojecten- sanering van verontreinigde bodems
Als de bodemverontreiniging een beheer of actieve aanpak vereist, adviseren wij u over
 • de na te streven redelijke doelstelling (tegelijk ambitieus en haalbaar)
 • de meest effectieve strategie (keuze uit mogelijke beschikbare technieken) om deze doelstelling te realiseren, rekening houdend met de kosten en de milieutechnische aspecten
Na het uitwerken van het concept voor de sanering in een bodemsaneringsproject (VL) of Saneringsvoorstel (BXL), vertalen we de strategie in een concrete aanpak :
 • lastenboeken / plannen
 • contacteren en contracteren van aannemers
 • risico-evaluatie, veiligheidsmanagement
 • algemene werfcoördinatie
 • planning
 • quality & quantity surveyance
 • continue opvolging van budget
 • werfcontroles en –opvolging, werfrapporten
met een samenvatting van alle werken en de conclusie tot afronden van de sanering in een eindevaluatieonderzoek (VL) of eindbeoordeling (BXL).

Oriënterend bodemonderzoek
Elk stuk grond kan bodem-, grondwater- of oppervlaktewaterverontreiniging hebben als gevolg van eerdere of actuele activiteiten op het terrein. Als u grond koopt/verkoopt of van plan bent om een gebied uit te graven voor een bouwproject, kan een milieubeoordeling van het terrein nodig zijn vanwege overheidsvoorschriften of om juridische en financiële risico's te beperken.

Een indicatief bodemonderzoek is de eerste stap in milieurisicobeheer. Het doel is om erkende milieutoestanden te identificeren - de aanwezigheid of waarschijnlijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op een terrein die in het milieu kunnen vrijkomen.

EFI Global kan een initiële historische studie van de locatie uitvoeren om mogelijke milieuproblemen en mogelijke verontreinigende stoffen te identificeren. Afhankelijk van de bevindingen kunnen monsters van bodem en grondwater worden genomen als vervolgmaatregel.

De resultaten van deze tweefasenstudie geven aan of de locatie verontreinigd is of het risico loopt om verontreinigd te raken.

Het verzamelen van deze objectieve gegevens geeft belanghebbenden gemoedsrust en extra juridische en financiële zekerheid, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de eigendom.


Beschrijvend bodemonderzoek
Als uit ons oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er aanwijzingen van vervuiling bestaan bij een perceel grond dat u wenst te verkopen, vormt het volledig in kaart brengen van de verontreiniging de volgende stap:
 • Oppervlakte
 • Diepte
 • Parameters
 • Concentraties / totale vuilvracht
 • Risicobeoordeling
 • Saneringsnoodzaak

Op basis van de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek (Vl) of gedetailleerd onderzoek (BXL) kunnen wij bepalen of een sanering al dan niet noodzakelijk is en of er voorzorgsmaatregelen vereist zijn. Op dit moment kan ook al een beeld gevormd worden van de mogelijke aanpak en bijhorende kost indien een sanering nodig is.


Ecotoxicologische analyse
Ecotoxicologische analyse biedt duidelijkheid over de ecologische bedreigingen van onderzochte verbindingen. Risicoanalyse van de chemische impact op ecosystemen is over het algemeen gebaseerd op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in bodem- en watermonsters, waarvan de concentratienormen worden vastgesteld aan de hand van verschillende onderzoeken. Beschikbaarheid en bioaccumulatie zijn indicatoren van potentieel risico. Onder vooraf bepaalde en gestandaardiseerde omstandigheden observeren we geselecteerde organismen die in contact zijn geweest met een monster van verontreinigende stoffen. Onze analyses van de risicofactoren in aangetaste omgevingen overwegen of de organismen gedijen of afnemen, de snelheid waarmee organismen achteruitgaan en het aantal organismen dat de blootstelling overleeft. Dergelijke studies kunnen cruciaal zijn om de gezondheid en veiligheid van een bepaalde omgeving te bepalen.

Waterbodemonderzoek
Analyse van subaquatische (onderwater) bodems vereist een gespecialiseerde aanpak met aangepaste procedures en materialen wanneer slib en sediment aanwezig zijn. EFI Global heeft de expertise om deze monsters zowel in-situ als ex-situ te evalueren.

Sedimentverontreiniging hecht zich meestal aan organisch materiaal en bodemdeeltjes. Sediment kan verontreinigende stoffen en vervuiling in een waterlichaam voeden, waardoor de waterkwaliteit niet voldoet aan veiligheidsnormen. Een sedimentonderzoek en -beoordeling - in combinatie met andere locatiespecifieke gegevens - kan bepalen in hoeverre sediment bijdraagt aan watervervuiling.

Vóór en tijdens het baggeren van beken, rivieren en meren, zowel in havens als op zee, kan EFI Global de nodige staalnames doen met eigen materiaal, de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in sediment evalueren en professionele begeleiding bieden over de noodzaak van verdere verwerking of behandeling.

ENGINEERING, GEOTECHNISCHE- EN BOUWDIENSTEN

Met experts in vrijwel elk vakgebied kan EFI Global optreden als aanbieder voor al uw ingenieursdiensten. Of uw project nu een eenvoudig ontwerp is of een grote ontwikkelingsproject, wij zijn trots op het leveren van dezelfde snelle respons, grondige analyse en tijdige rapportage voor elke opdracht. Verzekeringsmaatschappijen, experts en rechtbanken roepen regelmatig onze diensten en ervaring in en de afdeling geotechniek en bouw ondersteunt de klant in ieder aspect van een bouw. 

Startend bij het slooponderzoek, over het stabiliteitsonderzoek van de bodem tot kwaliteit van de uit te graven bodem, we zijn er om alle aspecten van bouw en sloop in kaart te brengen. 

Onze medewerkers zijn uitgerust met de technologie, testapparatuur, gereedschappen en ervaring die nodig zijn om zelfs de moeilijkste gevallen in kaart te brengen of bij problemen op te lossen. 

Gebruik makend van onze uitgebreide ervaring kunnen we snel en efficiënt gevallen evalueren en kostenschattingen genereren.

Grondtransport – grondverzet
Om de betrokken partijen bij projecten van grondverzet de nodige rechtszekerheid te bezorgen, voeren we grondanalyses uit (statistische benadering) m.b.t. de aanwezigheid van milieuvreemde parameters in de grond. EFI Global is erkend om een technisch verslag af te leveren, waarmee u als aannemer perfect weet wat er met de grond mag en moet gebeuren.

Enerzijds zorgen we voor het indicatief onderzoek, anderzijds kijken we samen met u naar de optimale afzet, rekening houdend met de kwaliteit van de bodem (milieutechnisch en grondmechanisch). Ook voor advies omtrent grensoverschrijdend transport (in- of uitvoer vanuit buitenland of een ander gewest) kan u bij ons terecht.


Sloopopvolgingsplannen
Bij het slopen van gebouwen moeten verschillende afvalmaterialen - zoals steen, beton, glas, hout, metalen en andere - apart worden verzameld en verwerkt. Bovendien moeten materialen die gevaarlijke stoffen bevatten (zoals asbest, polychloorbifenylen of PCB's, metaalverf,…) worden bemonsterd, beoordeeld en op de juiste manier worden verwijderd.

EFI Global kan uw sloopinventaris en plan voor het beheer van bouwafval opstellen en bepalen hoe de verschillende afvalstromen het best kunnen worden verwerkt.


Asbest
Asbestbeheer omvat:
 • Evaluatie van structuren waar asbest (nog steeds) aanwezig is
 • Renovatie en/of sloop van asbesthoudende materialen (ACM)
 • Interventie op plaatsen waar asbestverontreinigde grond aanwezig is als gevolg van bouwafval.
We beschikken over de uitgebreide knowhow, apparatuur en erkeninngen die nodig zijn om alle drie niveaus van asbestbeheer uit te voeren, inclusief de technische en veiligheidselementen, in volledige naleving van lokale wetten, voorschriften en administratieve procedures.

Zowel met de erkenning ADI (erkende Asbestdeskundigen Inventarisatie) als binnen de tracimat erkenning voor sloop kan u een asbestinventaris bezorgd worden die u hoge zekerheid bezorgd over de al dan niet aanwezigheid van asbest in het gebouw!.


Dronebeelden
Het inspecteren van grote gebouwen, installaties of moeilijk bereikbare plaatsen is geen gemakkelijke taak. EFI Global beschikt over drones die kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen en een duidelijk, uitgebreid beeld te geven van een milieugerelateerd of ingenieursproject.

Met onze drones kunnen we gedetailleerde inspecties uitvoeren van locaties die moeilijk of gevaarlijk te bereiken zijn op de grond. Dronebeelden geven onze experts anders ontoegankelijke structurele details en stellen ons in staat om een alternatief te bieden voor meer traditionele, tijdrovende en kostbare inspectiemethoden..


Diepsonderingen – penetratietests
Diepsonderingen-penetratietesten worden gebruikt om de mechanische kenmerken van ondergrondse lagen te bestuderen, evenals om de draagkracht van de bodem en het risico op zettingsschade te definiëren.

De experts van EFI Global kunnen deze tests uitvoeren als basis voor het ontwerp van funderingen, drainagesystemen en andere bodem- of constructiegerelateerde kwesties.


Grondwatermodellering en -monitoring
Grondwater beweegt zich door lagen van ondergrondse bodem op manieren en met snelheden die afhankelijk zijn van de doorlaatbaarheid van de bodem. Het modelleren van grondwaterstroming is cruciaal, zowel vanuit een grondmechanisch als een milieutechnisch oogpunt. Dit is vooral waar wanneer menselijke activiteiten deze systemen beïnvloeden, zoals in gevallen van ondergrondse structuren, grondwateronttrekking of verontreiniging.

EFI Global kan grondwaterstromingsmodellering uitvoeren en identificeren hoe grondwater zich door bodemlagen verplaatst. Dit onderzoek informeert prognoses voor de toekomst, zoals hoe de verspreiding van vervuiling in de loop van de tijd mensen en het milieu negatief zou kunnen beïnvloeden. Het draagt ook bij aan de sanering van verontreinigde grondwaterpluimen wanneer een zuiveringsinstallatie aan de stroom van opgepompt water moet worden toegevoegd.

Onze experts kunnen ook de risico's van zettingschade beoordelen of de impact op nabijgelegen ecologische sites van het verlagen van het grondwaterpeil.

We ondersteunen u tevens bij het indienen van uw dossier in het omgevingsloket.


Infiltratie/pomptest
Een infiltratie- of pomptest verkent de ondergrondse omstandigheden en geeft de doorlaatbaarheid of infiltratiecapaciteit van de bodem aan.

De infiltratiesnelheid correleert met de snelheid waarmee water de bodem binnendringt.

Verschillende tests kunnen worden gebruikt om infiltratie te bepalen. Het team van EFI Global heeft de expertise om de meest geschikte test te kiezen om het doel van de klant te bereiken. We streven ernaar de allerbeste oplossing te bieden, waarbij rekening wordt gehouden met de bodemtextuur en het grondwaterpeil.

Concrete informatie is fundamenteel voor:

 • (Her)infiltratie van water en grondwaterzuivering
 • Infiltratie van regenwater op locatie
 • Evaluatie van overstromingsrisico's

Grondmechanische karakteristieken (labo)
Door middel van booronderzoeken kan EFI Global een geologisch logboek opstellen dat uitgebreid de verschillende lagen grond beschrijft. We bieden duidelijke en tastbare beschrijvingen van bodemsequenties, kleuren, deeltjesgroottes, structuur, waarneembare verontreinigingen en andere kenmerken.

Op basis van de doelstellingen van de klanten maken we gebruik van handmatige of mechanische boringen. Indien nodig kan er door middel van boren een peilbuis worden geïnstalleerd om grondwater te onderzoeken. Het lab van EFI Global voert vervolgens geotechnische tests uit om de bodemcondities te karakteriseren. Analyses omvatten granulometrische tests, bepaling van de Atterberg-limieten (met betrekking tot vochtgehaltes) en bepalingen van bodemtypes.

Deze tests bieden objectief inzicht in de grondeigenschappen en vormen een waardevolle aanvulling op de visuele beschrijving die wordt geleverd door bodembooronderzoeken. Bijvoorbeeld, in de studie van droogteschade, zijn deze parameters een maat voor de waarschijnlijkheid van deze fenomenen op het land.


Trillingsanalyse
Bepaalde infrastructurele werken (zoals sloop- of heiprojecten), samen met sommige industriële activiteiten of verkeersomstandigheden (zoals verkeersdrempels), kunnen trillingen veroorzaken die zich door de grond voortplanten. Deze veroorzaken verstoring van de bodem en kunnen leiden tot aanzienlijke structurele schade.

EFI Global maakt gebruik van specifieke meetmethoden om deze trillingen objectief te evalueren. Onze meetinstrumenten kunnen worden uitgerust met alarmen die aangeven wanneer bepaalde kritieke waarden worden overschreden, om te helpen bij het beperken van risico's met betrekking tot claims.

ENGINEERING, GEOTECHNISCHE- EN BOUWDIENSTEN

Met experts in vrijwel elk vakgebied kan EFI Global optreden als aanbieder voor al uw ingenieursdiensten. Of uw project nu een eenvoudig ontwerp is of een grote ontwikkelingsproject, wij zijn trots op het leveren van dezelfde snelle respons, grondige analyse en tijdige rapportage voor elke opdracht. Verzekeringsmaatschappijen, experts en rechtbanken roepen regelmatig onze diensten en ervaring in en de afdeling geotechniek en bouw ondersteunt de klant in ieder aspect van een bouw. 

Startend bij het slooponderzoek, over het stabiliteitsonderzoek van de bodem tot kwaliteit van de uit te graven bodem, we zijn er om alle aspecten van bouw en sloop in kaart te brengen. 

Onze medewerkers zijn uitgerust met de technologie, testapparatuur, gereedschappen en ervaring die nodig zijn om zelfs de moeilijkste gevallen in kaart te brengen of bij problemen op te lossen. 

Gebruik makend van onze uitgebreide ervaring kunnen we snel en efficiënt gevallen evalueren en kostenschattingen genereren.

Grondtransport – grondverzet
Om de betrokken partijen bij projecten van grondverzet de nodige rechtszekerheid te bezorgen, voeren we grondanalyses uit (statistische benadering) m.b.t. de aanwezigheid van milieuvreemde parameters in de grond. EFI Global is erkend om een technisch verslag af te leveren, waarmee u als aannemer perfect weet wat er met de grond mag en moet gebeuren.

Enerzijds zorgen we voor het indicatief onderzoek, anderzijds kijken we samen met u naar de optimale afzet, rekening houdend met de kwaliteit van de bodem (milieutechnisch en grondmechanisch). Ook voor advies omtrent grensoverschrijdend transport (in- of uitvoer vanuit buitenland of een ander gewest) kan u bij ons terecht.


Sloopopvolgingsplannen
Bij het slopen van gebouwen moeten verschillende afvalmaterialen - zoals steen, beton, glas, hout, metalen en andere - apart worden verzameld en verwerkt. Bovendien moeten materialen die gevaarlijke stoffen bevatten (zoals asbest, polychloorbifenylen of PCB's, metaalverf,…) worden bemonsterd, beoordeeld en op de juiste manier worden verwijderd.

EFI Global kan uw sloopinventaris en plan voor het beheer van bouwafval opstellen en bepalen hoe de verschillende afvalstromen het best kunnen worden verwerkt.


Asbest
Asbestbeheer omvat:
 • Evaluatie van structuren waar asbest (nog steeds) aanwezig is
 • Renovatie en/of sloop van asbesthoudende materialen (ACM)
 • Interventie op plaatsen waar asbestverontreinigde grond aanwezig is als gevolg van bouwafval.
We beschikken over de uitgebreide knowhow, apparatuur en erkeninngen die nodig zijn om alle drie niveaus van asbestbeheer uit te voeren, inclusief de technische en veiligheidselementen, in volledige naleving van lokale wetten, voorschriften en administratieve procedures.

Zowel met de erkenning ADI (erkende Asbestdeskundigen Inventarisatie) als binnen de tracimat erkenning voor sloop kan u een asbestinventaris bezorgd worden die u hoge zekerheid bezorgd over de al dan niet aanwezigheid van asbest in het gebouw!.


Dronebeelden
Het inspecteren van grote gebouwen, installaties of moeilijk bereikbare plaatsen is geen gemakkelijke taak. EFI Global beschikt over drones die kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen en een duidelijk, uitgebreid beeld te geven van een milieugerelateerd of ingenieursproject.

Met onze drones kunnen we gedetailleerde inspecties uitvoeren van locaties die moeilijk of gevaarlijk te bereiken zijn op de grond. Dronebeelden geven onze experts anders ontoegankelijke structurele details en stellen ons in staat om een alternatief te bieden voor meer traditionele, tijdrovende en kostbare inspectiemethoden..


Diepsonderingen – penetratietests
Diepsonderingen-penetratietesten worden gebruikt om de mechanische kenmerken van ondergrondse lagen te bestuderen, evenals om de draagkracht van de bodem en het risico op zettingsschade te definiëren.

De experts van EFI Global kunnen deze tests uitvoeren als basis voor het ontwerp van funderingen, drainagesystemen en andere bodem- of constructiegerelateerde kwesties.


Grondwatermodellering en -monitoring
Grondwater beweegt zich door lagen van ondergrondse bodem op manieren en met snelheden die afhankelijk zijn van de doorlaatbaarheid van de bodem. Het modelleren van grondwaterstroming is cruciaal, zowel vanuit een grondmechanisch als een milieutechnisch oogpunt. Dit is vooral waar wanneer menselijke activiteiten deze systemen beïnvloeden, zoals in gevallen van ondergrondse structuren, grondwateronttrekking of verontreiniging.

EFI Global kan grondwaterstromingsmodellering uitvoeren en identificeren hoe grondwater zich door bodemlagen verplaatst. Dit onderzoek informeert prognoses voor de toekomst, zoals hoe de verspreiding van vervuiling in de loop van de tijd mensen en het milieu negatief zou kunnen beïnvloeden. Het draagt ook bij aan de sanering van verontreinigde grondwaterpluimen wanneer een zuiveringsinstallatie aan de stroom van opgepompt water moet worden toegevoegd.

Onze experts kunnen ook de risico's van zettingschade beoordelen of de impact op nabijgelegen ecologische sites van het verlagen van het grondwaterpeil.

We ondersteunen u tevens bij het indienen van uw dossier in het omgevingsloket.


Infiltratie/pomptest
Een infiltratie- of pomptest verkent de ondergrondse omstandigheden en geeft de doorlaatbaarheid of infiltratiecapaciteit van de bodem aan.

De infiltratiesnelheid correleert met de snelheid waarmee water de bodem binnendringt.

Verschillende tests kunnen worden gebruikt om infiltratie te bepalen. Het team van EFI Global heeft de expertise om de meest geschikte test te kiezen om het doel van de klant te bereiken. We streven ernaar de allerbeste oplossing te bieden, waarbij rekening wordt gehouden met de bodemtextuur en het grondwaterpeil.

Concrete informatie is fundamenteel voor:

 • (Her)infiltratie van water en grondwaterzuivering
 • Infiltratie van regenwater op locatie
 • Evaluatie van overstromingsrisico's

Grondmechanische karakteristieken (labo)
Door middel van booronderzoeken kan EFI Global een geologisch logboek opstellen dat uitgebreid de verschillende lagen grond beschrijft. We bieden duidelijke en tastbare beschrijvingen van bodemsequenties, kleuren, deeltjesgroottes, structuur, waarneembare verontreinigingen en andere kenmerken.

Op basis van de doelstellingen van de klanten maken we gebruik van handmatige of mechanische boringen. Indien nodig kan er door middel van boren een peilbuis worden geïnstalleerd om grondwater te onderzoeken. Het lab van EFI Global voert vervolgens geotechnische tests uit om de bodemcondities te karakteriseren. Analyses omvatten granulometrische tests, bepaling van de Atterberg-limieten (met betrekking tot vochtgehaltes) en bepalingen van bodemtypes.

Deze tests bieden objectief inzicht in de grondeigenschappen en vormen een waardevolle aanvulling op de visuele beschrijving die wordt geleverd door bodembooronderzoeken. Bijvoorbeeld, in de studie van droogteschade, zijn deze parameters een maat voor de waarschijnlijkheid van deze fenomenen op het land.


Trillingsanalyse
Bepaalde infrastructurele werken (zoals sloop- of heiprojecten), samen met sommige industriële activiteiten of verkeersomstandigheden (zoals verkeersdrempels), kunnen trillingen veroorzaken die zich door de grond voortplanten. Deze veroorzaken verstoring van de bodem en kunnen leiden tot aanzienlijke structurele schade.

EFI Global maakt gebruik van specifieke meetmethoden om deze trillingen objectief te evalueren. Onze meetinstrumenten kunnen worden uitgerust met alarmen die aangeven wanneer bepaalde kritieke waarden worden overschreden, om te helpen bij het beperken van risico's met betrekking tot claims.

EFI GLOBAL IN BELGIË

DEINZE
Europalaan 26
9800 Deinze
Phone: +32 9 248 03 75
BEVEREN-WAAS
Grote Baan 163
9120 Beveren
T: +32 3 296 84 38
KRUISEM
Stationsstraat 3
9750 Kruisem
T: +32 9 330 47 25
GREZ-DOICEAU
Chaussée de Wavre 504 - Boîte 30
1390 Grez-Doiceau
T: +32 10 245 108
ANTWERPEN
Maatschappelijke zetel
Noorderlaan 133 bus 16
2030 Antwerpen
T: +32(0)3 270 16 02
HOUTHALEN - HELCHTEREN
Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
T: +32 011 39 75 40

CONTACTEER ONS

Neem contact met ons op om te zien hoe we u kunnen helpen met uw volgende project. Wilt u meer weten? Bezoek de EFI Global-website of Voor offertevragen, contacteer ons via deze weg en uw vraag wordt direct behandeld: sales.be@efiglobal.com.

VOLG ONS

Voor het laatste nieuws en inzichten van onze experts, volg EFI Global en lees meer op de blog.